USD31,18
EURO33,76
GBP39,44
EURO/USD1,08
BIST9.174,88
Petrol82,16
GR. ALTIN2.034,06
BTC58.596,30
ETH3.301,87

Katılımevim (KTLEV) temettü politikasını açıkladı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) tarafından 18 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde kar dağıtım politikası hakkında açıklama yapıldı.

Katılımevim (KTLEV) temettü politikasını açıkladı HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa

Buna göre şirketin temettü politikası şu şekilde olacak;

 1. Amaç
  Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi
  hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket’in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket’in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir.
  Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge
  kurulması için azami özen gösterir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, diğer mevzuat hükümleri ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.
 2. Yetki ve Sorumluluk
  Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket’in Kâr Dağıtım Politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, gerekçesi ile özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde yayımlanır.
 3. Kâr Payı Dağıtım Esasları
  Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir. Maddede belirtilen üzere, Karın Tespiti ve Dağıtımı
  Madde 15.
  Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.
  Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif
  amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği
  tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
  Genel Kanuni Yedek Akçe:
  a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.
  Birinci Kâr payı:
  b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
  c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
  İkinci Kâr payı:
  Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK’nın 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
  Genel Kanuni Yedek Akçe:
  Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
  TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme’de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
  aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
  Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
  Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi
  üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine
  kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.
  Kar payı dağıtımlarına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşü aranır.
 4. Kâr Dağıtım İlkeleri
  Kar dağıtım politikası olarak; 2023 yılı ve takip eden dört yıl süreyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da uygun görüşünün alınması koşuluyla, dağıtılabilir dönem kârının asgari %40‘ının nakit kâr payı şeklinde dağıtılması öngörülmektedir.
  Dağıtım kararı Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar
  Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur.
  Nakit kâr payı ödemeleri, en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar gerçekleştirilir. Bedelsiz hisse şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilir. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
 5. Yürürlük
  Kar Dağıtım Politikası, bu politikanın genel kurulda kabul edilmesini ve ilgili genel kurul kararının
  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescilini müteakip yürürlüğe girer. Önceki Kar Dağıtım
  Politikalarının yürürlüğü işbu politikanın yürürlüğe girmesi ile sona erecektir.

Erdemoğlu SASA hissesi aldı

Çimsa hedef fiyat

Ereğli temettü endeksinden çıkarıldı!

Kontrolmatik temettü endeksine alındı

AKSEN hedef fiyat

KCHOL hedef fiyat

Petkim hedef fiyatları

THY hedef fiyat

BOFA aldığı hisseler

ISCTR hedef fiyat

KOZAL hedef fiyat

Şişecam hedef fiyat

Aselsan hedef fiyat

Rota Borsa sosyal medya hesaplarını takip etmek için aşağıdaki görsel linklere tıklayınız!

Katılımevim (KTLEV) temettü politikasını açıkladı HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa
Katılımevim (KTLEV) temettü politikasını açıkladı HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa
Katılımevim (KTLEV) temettü politikasını açıkladı HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa
Katılımevim (KTLEV) temettü politikasını açıkladı HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa

2024 bedelsiz verecek hisseler ve tarihleri

2024 yılında temettü verecek hisseler ve tarihleri/ temettü tahminleri

2024 Halka Arz Takvimi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir