USD33,04
EURO36,02
GBP43,00
EURO/USD1,09
BIST11.064,85
Petrol84,64
GR. ALTIN2.577,37
BTC64.575,87
ETH3.464,61

Alarko Holding’den (ALARK) Genel Kurul açıklaması!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) tarafından 24 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde yıllık olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili hakkında açıklama yapıldı.

Alarko Holding'den (ALARK) Genel Kurul açıklaması! HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa

Açıklamada Şirketin 27.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.06.2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Genel kurul kararları şu şekilde olmuştu;

Alarko Holding Anonim Şirketi’nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2024 tarihinde saat 15.00’te, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24.05.2024 tarih ve 97152698 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi DEMET BOZER’ in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 03.05.2024 tarih ve 11074 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün Gazetesinin 03.05.2024 tarih ve 14252 sayılı nüshasında, şirketin www.alarko.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’ nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 435.000.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 26.485.714,63 TL olan 2.648.571.463 payın temsilen, toplam itibari değeri 275.351.974,10 TL olan 27.535.197.410 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı İZZET GARİH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri LEYLA ALATON, NİV GARİH, NİHAL MASHAKİ SEÇKİN, LALE ERGİN, NESLİHAN TONBUL ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’yi temsilen TACEDDİN YAZAR’ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.

2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU’nun seçilmesine 986.901 TL red oyuna karşılık 300.850.787,73 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu’na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS’ı, Tutanak Yazmanlığı’na NİLAY FULYA KURUTÇU’yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL’ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 14.237.985 TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul’a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul’a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’yi temsilen TACEDDİN YAZAR tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. 2023 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 78.600,70 TL red oyuna karşılık 301.759.088,03 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 1.015.397 TL red oyuna karşılık 300.822.291,73 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. 2023 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 4.381.540,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

8. 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı konusu müzakereye açıldı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 15.000.000,-TL olmasına 14.163.524,70 TL red oyuna karşılık 287.674.164,03 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

· Şirketimizin 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 6.907.066.467 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 281.745.307 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 46.773.053,67 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 6.578.548.106,33 TL’dir.

· Net dönem kârına 4.381.540 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 6.582.929.646,33 TL’nin %14,85’ine tekabül eden 978.141.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara dağıtılacak kâr payı olarak ayrılmasına,

· Dağıtılacak kâr payından, 2023 yılında nakden ödenen 556.800.000 TL (Brüt) kâr payı avansının mahsup edilmesine, kalan 421.341.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

· Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

· Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

· Kâr payı dağıtımına 30.05.2024 tarihinde başlanmasına,

1.036.985,70,-TL red oyuna karşılık 300.800.703,03 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin iptaline, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere; İZZET GARİH, VEDAT AKSEL ALATON, LEYLA ALATON, NİV GARİH, AYHAN YAVRUCU, ÜMİT NURİ YILDIZ bağımsız üye olarak İZZET CEMAL KİŞMİR, NİHAL MASHAKİ SEÇKİN ve LALE ERGİN’in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler İZZET CEMAL KİŞMİR, NİHAL MASHAKİ SEÇKİN ve LALE ERGİN’e aylık brüt 40.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 9.867.230,70-TL red oyuna karşılık 291.970.458,03 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

SPK’nın 20.02.2024 tarihli yazısı ile İZZET CEMAL KİŞMİR, LALE ERGİN ve NİHAL MASHAKİ SEÇKİN hakkında olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi iletildi.

12. Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13. Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu görüşüldü, onaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 130- TL red oyuna karşılık 301.837.558,73-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

14. 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kâr payı avansının 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finans durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususu görüşüldü, onaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 130-TL red oyuna karşılık 301.837.558,73-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınması hususu görüşüldü, söz alan olmadı, 130-TL red oyuna karşılık 301.837.558,73-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

17. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş bulunan ve verilen önerge doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçiminin onaylanmasına 14.080.610,-TL red oyuna karşılık 287.757.078,73-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

18. Dilek ve temennilere geçildi.

Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Uğur Odabaşı söz alarak, şirketlerin yönetimi hakkında teşekkürlerini iletti. Ortak hisse satışları ve hisse geri alımı hakkında bilgi istedi. Azimuttaki portföy getirisi ve yatırım grubunun performansının çok iyi olduğunu belirterek genel olarak şirket getirileri hakkında bilgi talep etti. Hisse hareketleri ve borsaya yansımalar hakkında temennilerini iletti. Yönetim Kurulu üyesi Ümit Nuri Yıldız cevaben, hisse satışları hakkında bilgi verdi, mevzuata uygun olarak hisse geri alımı yapılabileceğini belirtti. Yatırım grubunun prensipleri ve enerji grubunun getirileri hakkında genel olarak bilgi verdi.

Elektronik ortamdaki hissedarlarımızdan Ahmet Doğan, Gotion ile ortak olarak yapılacak yatırım ve bu yatırımın ciro ve karlılığa oranı hakkında bilgi talep etti. Yönetim Kurulu üyesi Ümit Nuri Yıldız, söz konusu yatırımla ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılmakta olduğunu, yatırım kapsamında çok yüksek bir maliyetin olmayacağının öngörüldüğünü belirterek konuya ilişkin genel olarak bilgi verdi.

Fiziki ortamda hissedarlarımızdan İrfan Sezer, 30.09.2021 tarihinde yapılan KAP açıklaması kapsamında çalışanlara teşvik edici hisse verilmesi programının başarılı bir karar olduğunu belirtti. Bu konuya ilişkin açıklama talep etti. Yönetim Kurulu üyesi Ümit Nuri Yıldız cevaben, hisselerin şirketin orta ve üst düzey yöneticilerine, belirli süre ve şartlara tabi olmak üzere, hem kendi performanslarına hem şirketin piyasa değerine katkı oranına göre dağıtılacağını belirterek ilk uygulamanın yapıldığını ekledi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ’a tutanakla teslim edilmişti

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

Popüler Haberler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir